Privacy policy

Zásady zpracování osobních údajů společnosti SINZ s.r.o. 

Společnost SINZ s.r.o. v rámci správy internetových stránek www.sinz.de  zpracovává osobní údaje uživatelů internetových stránek www.sinz.de. Níže Vás informujeme o tom, jakým způsobem společnost SINZ s.r.o. při zpracování Vašich osobních údajů postupuje a jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních společností SINZ s.r.o.

 1. Základní údaje o společnosti SINZ s.r.o. 

Název: SINZ s.r.o.

IČ: 09436570

Sídlo: U Porcelánky 2903, 440 01 Louny

E-mail: info@sinz.de

Internetové stránky: www.sinz.de 

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován. 

 1. Účel zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje, které společnost SINZ s.r.o.  zpracovává, jsou zpracovávány výlučně za účelem správy internetových stránek www.sinz.de a v souvislosti s Vašimi údaji poskytnutými v rámci poptávkového formuláře a pro výkon činností, které s tímto bezprostředně souvisejí. 

 1. Rozsah zpracovaných osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovávány jen v rozsahu nutném pro splnění účelu, k němuž byly shromážděny. 

 1. Předávání osobních údajů 

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí, vyjma některých cookies, uvedených zde. Tyto cookies mohou být předány do třetích zemí, tj. zemí mimo území Evropské unie nebo území Evropského hospodářského prostoru, pouze za podmínek stanovených platnými a účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. 

 1. Doba zpracování osobních údajů 

Vždy po dobu uvedenou u příslušné cookie zde, jinak po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsou Vaše osobní údaje zpracovávány. 

 1. Orgán dozoru 

Orgánem dozoru je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 1. Práva nositele osobních údajů 

Jako nositel osobních údajů máte zejména následující práva:

 1. pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,
 2. pokud je zpracování osobních údajů protiprávní, odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití, 
 3. pokud nepotřebujeme Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 4. pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Bylo-li zpracování Vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. 

 1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 2. odvoláte svůj souhlas, na základě kterého byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 3. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, 
 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie,
 6. pokud byly Vaše osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti určené dítěti.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů však ve výše uvedených případech nemáte, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.